top of page

Przykładowe zadania z I etapu

Zadanie 1.

Zapis "ab" * 5 odpowiada napisowi "ababababab" o długości 10.
Jaka jest długość napisu "abc" * 6?

Zadanie 2.

Rozważmy sekwencję liczb:

1 -1 2 -2 3 -3 …

Na 4. pozycji znajduje się -2. Jaka liczba znajduje się na 63. pozycji? 

Zadanie 3.

Dana jest plansza 3 x 3 zawierająca cyfry:

3 2 4

9 2 9

4 5 1

Zacznij w dowolnym polu i poruszaj się do sąsiednich pól (prawo, lewo, góra, dół). Nie możesz dwa razy odwiedzić tego samego pola. Zapisz sekwencję cyfr w kolejności odwiedzanych pól jako liczbę. Jaką największą wartość możesz uzyskać?

Zadanie 4.

Liczba palindromiczna to taka, która czytana od przodu i od tyłu jest taka sama, np. 1221 lub 9559. Szukamy 4-cyfrowej liczby, która wymaga największej liczby ruchów, aby stała się palindromiczna. W jednym ruchu możemy powiększyć liczbę o 1. Jako odpowiedź podaj tylko liczbę potrzebnych ruchów. 

Zobacz poprawną odpowiedź do wybranego zadania.

bottom of page