top of page

Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Konkurs AleMózgi jest ogólnopolskim konkursem z zakresu matematyki, informatyki i programowania zainicjowanym w roku 2023. Konkurs jest przeprowadzany raz w roku.

 2. Organizatorem Konkursu AleMózgi (dalej Konkurs) jest "Szkoła programowania s.c. Bartosz Łukasiewicz, Jacek Tomasiewicz" z siedzibą w Warszawie (02-454), ul. Szczęsna 26, NIP: 5223189439 (dalej Organizator). 

 3. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez Organizatorów.

 4. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy: 

  • przygotowanie zadań konkursowych,

  • przygotowanie witryny Konkursu,

  • przygotowanie materiałów pomocniczych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów pragnących uczestniczyć w Konkursie,

  • opracowanie wyników Konkursu,

  • ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu.

 5. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się metodami programistycznymi wśród uczniów na wczesnym etapie edukacji. I etap nie wymaga wiedzy wstępnej - zadania sprawdzają umiejętność logicznego myślenia. Wiedzę potrzebną na kolejnych etapach uczniowie nabędą w ramach konkursu, korzystając z dedykowanych materiałów.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: 

  • Dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych,

  • Dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.

W konkursie mogą brać udział również uczniowie klas młodszych. Będą oni klasyfikowani razem z uczniami klas V-VI szkół podstawowych.

 1. Konkurs podzielony jest na 3 etapy:

  • I etap (test logicznego myślenia),

  • II etap (zadania do rozwiązania w języku Python),

  • III etap / finał (zadania do rozwiązania w języku Python).

 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 3. I etap Konkursu rozgrywany jest w zgłoszonych przez nauczycieli szkołach. Dla uczniów spoza zgłoszonych szkół zostanie zorganizowana dodatkowa runda online.

 4. Sposób rejestracji uczniów oraz zgłoszenia szkoły do Konkursu przez nauczyciela opisany jest na stronie internetowej konkursu: www.alemozgi.pl/rejestracja.

 5. Nauczyciel przeprowadzający konkurs jest zobowiązany do zachowania treści zadań w poufności aż do momentu wyznaczonego terminu rozpoczęcia konkursu.

 6. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie.

 7. II i III etap Konkursu realizowane są za pośrednictwem platformy www.codeforia.com.

 8. Każdy z uczestników przystępując do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

III. Organizacja konkursu

 1. I etap ma charakter testu rozwiązywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu. I etap odbywa się w szkole pod nadzorem nauczyciela w wyznaczonym przez szkołę terminie (od 23 do 27 października 2023) lub online 28 października 2023. Test składa się z 20 zadań matematycznych i logicznych do rozwiązania w ciągu 40 minut. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu lub wpisaniu poprawnej odpowiedzi.

 2. Do II etapu zakwalifikowanych zostanie co najmniej 500 uczestników (i nie mniej niż 20% wszystkich uczestników), którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w I etapie oraz przynajmniej 1 osoba z każdej zgłoszonej przez nauczyciela szkoły. 

 3. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu Konkursu otrzymują dostęp do dedykowanych materiałów do nauki programowania w języku Python, udostępnionych na platformie www.codeforia.com. Regularna nauka z ich użyciem pozwoli przygotować się do II etapu.

 4. II etap polega na samodzielnym rozwiązaniu 10 zadań sprawdzających wiedzę z zakresu programowania i logicznego myślenia. II etap odbywa się online w dniach od 18 do 24 marca 2024 (zadania są dostępne przez 7 dni). Rozwiązanie zadania polega na napisaniu kodu w języku Python.

 5. Do III etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 100 uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w II etapie. 

 6. III etap polega na samodzielnym rozwiązaniu 5 zadań sprawdzających wiedzę z zakresu programowania i algorytmiki w trakcie 3-godzinnej sesji online 18 maja 2024. Rozwiązanie zadania polega na napisaniu kodu w języku Python. 

 7. Liczbę zakwalifikowanych w poszczególnych kategoriach wiekowych ustala Komitet Organizacyjny.

 8. Uczestnicy, którzy wezmą udział w III etapie, uzyskują tytuł finalisty, a uczestnicy z najlepszymi wynikami walczą o tytuły laureatów 1., 2., 3. miejsca oraz finalisty z wyróżnieniem. 

 9. Tytuły laureatów 1., 2. i 3. miejsca otrzyma łącznie co najmniej 10% uczestników III etapu o najwyższym wyniku w każdej kategorii wiekowej. Kolejne co najmniej 20% uczestników otrzyma tytuł finalisty z wyróżnieniem.

IV. Wyniki konkursu, nagrody

 1. Indywidualne wyniki uczniów biorących udział w I etapie zostaną wysłane do szkół na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Uczniowie, którzy brali udział w I etapie online, zostaną mailowo poinformowani o uzyskanym wyniku. Przekazanie indywidualnych wyników odbędzie się do 10 grudnia 2023. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu nastąpi do 22 grudnia 2023 na stronie www.alemozgi.pl.

 2. Indywidualne wyniki uczniów biorących udział w II etapie zostaną udostępnione na platformie www.codeforia.com do 26 marca 2024. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do III etapu nastąpi do 7 kwietnia 2024 na stronie www.alemozgi.pl.

 3. Indywidualne wyniki uczniów biorących udział w III etapie zostaną udostępnione na platformie www.codeforia.com do 20 maja 2024. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 31 maja 2024 na stronie www.alemozgi.pl.

 4. Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla każdej grupy wiekowej punktowe kryteria kwalifikacji do kolejnego etapu.

 5. Komitet Organizacyjny może przyznawać nagrody w następujących kategoriach: 

  • nagrody dla uczniów z najwyższymi wynikami,

  • nagrody dla szkół,

  • nagrody dla nauczycieli. 

 6. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą.

 7. Dyplomy dla nagrodzonych zostaną wysłane w formie elektronicznej do szkół. Ważność dyplomu potwierdza pieczęć szkoły oraz własnoręczny podpis dyrektora szkoły.

V. Reklamacje i dyskwalifikacje

 1. Uczniowie mają prawo do reklamacji wyników każdego etapu konkursu w terminie 5 dni kalendarzowych od udostępnienia indywidualnych wyników. Za termin udostępnienia wyników uznawana jest data wysłania maila. Reklamacja powinna być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego, a jej skan wysłany mailowo na adres info@alemozgi.pl. Komitet Organizacyjny rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni kalendarzowych od czasu jej otrzymania. Decyzje Komitetu Organizacyjnego są ostateczne.

 2. Reklamacje złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane przez Komitet Organizacyjny. Za termin złożenia reklamacji uznawana jest data wysłania maila.

 3. Komitet Organizacyjny ma prawo do dyskwalifikacji uczniów, którzy złamali regulamin konkursu.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców Konkursu jest "Szkoła programowania s.c. Bartosz Łukasiewicz, Jacek Tomasiewicz" z siedzibą w Warszawie (02-454), ul. Szczęsna 26, NIP: 5223189439. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celu przygotowania dyplomów i wysłania nagród.

 3. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a potem przez okres posiadania konta na platformie www.codeforia.com

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

bottom of page